GLOBAL BHATIA FOUNDATION
Reg. no. F-42259(Mumbai) under Mumbai Public Trusts Act, 1950

patrons

 

Shri Ashwin Shroff
Shri Chetan Merchant
Shri Dilip Mulani
Shri Mukul Ashar
Shri Ghansham Monani
Shri Kaushal Sampat
Shri Nalin Sampat
Shri Shirish Anjaria
Shri Nitin Dossa
Shri Vithaldas Udeshi
Shri Yashwant Sampat
Shri Pankaj Kapadia
Shri Kanaksi Khimji
Shri Pankaj Khimji
Shri Ajay Hamlai
Shri Sujay Hamlai
Shri Nailesh Khimji
Shri Anil Khimji
Shri Hritik Khimji
Shri Mihir Khimji
Shri Ajay Khimji